Informacja o ochronie danych osobowych

EUROSPINER Maciej Rąk z siedzibą w Wrocławiu przy ul. Kłokoczycka 175a, 51-376 Wrocław, NIP: 8861207273, eurospiner@gmail.com (zwany dalej „Eurospiner“), jako administrator danych osobowych, gromadzi Państwa dane osobowe uzyskane podczas zawierania  z Państwem umowy oraz w trakcie jej trwania („Dane osobowe”), w szczególności:

 • imię (imiona) i nazwisko, adres e-mail, adres do kontaktu, firma reprezentowanego podmiotu, numer telefonu,
 • w przypadku przedsiębiorców przetwarzamy dodatkowo: NIP, REGON, adres siedziby,

 

Gromadzimy Państwa Dane osobowe w następujących celach:

 • kontaktu z Państwem w sprawie oferowanych przez nas usług
 • przeprowadzania działań marketingowych oraz przesyłania informacji handlowych
 • wysyłania newsletterów

 

Eurospiner może przekazywać Dane osobowe następującym osobom trzecim dla celów wskazanych w niniejszym dokumencie:

 1. firmy należące do właściciela firmy Eurospiner lub ściśle z nią współpracujących
 2. przekazywać Państwa Dane osobowe podmiotom takim jak: banki, firmy windykacyjne, podmioty świadczące usługi księgowe, spółki świadczące usługi pocztowe i kurierskie, firmy, z którymi współpracujemy w celu świadczenia usług marketingowych.

Eurospiner zobowiązuje się stosować odpowiednie środki bezpieczeństwa, zarówno techniczne jak i organizacyjne, aby chronić Państwa Dane osobowe. Dane osobowe będą przechowywane przez Eurospiner i / lub Przetwarzających dane, wyłącznie przez czas niezbędny do osiągnięcia celów, dla których dane te są gromadzone, wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, maksymalnie przez okres zabezpieczenia materiałów niezbędnych dla postępowań prawnych (w tym podatkowych) oraz do czasu ewentualnego odwołania przez Państwa zgody na przetwarzanie danych.

Przysługują Państwu prawa w zakresie ochrony Danych osobowych.

Zgodnie z obowiązującym prawem o ochronie danych, jesteście Państwo uprawnieni do wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego (tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub organu będącego jego następcą).

Ponadto, macie Państwo prawo do:

 1. żądania dostępu do Danych osobowych; osoba, której dane dotyczą, jest uprawniona do uzyskania od Eurospiner potwierdzenia, czy przetwarzane są dane osobowe jej dotyczące, a jeśli ma to miejsce, jest uprawniona do uzyskania dostępu do nich. Eurospiner dostarczy Państwu na żądanie kopię Państwa Danych osobowych podlegających przetwarzaniu. Za wszelkie kolejne kopie, o które zwrócą się Państwo, Eurospiner może pobrać opłatę w rozsądnej wysokości wynikającej z kosztów administracyjnych,
 2. sprostowania Danych osobowych; mają Państwo prawo do sprostowania Danych osobowych, które Państwa dotyczą, a które są nieprawidłowe. Z uwzględnieniem celów przetwarzania, mają Państwo prawo żądania uzupełnienia niekompletnych Danych osobowych, w tym poprzez przedstawienie dodatkowego oświadczenia,
 3. usunięcia Danych osobowych („prawo do bycia zapomnianym”); mają Państwo prawo żądania, o ile zachodzą okoliczności przewidziane prawem, niezwłocznego usunięcia dotyczących Państwa Danych osobowych, a Eurospiner ma obowiązek bez zbędnej zwłoki usunąć takie Dane osobowe,
 4. ograniczenia przetwarzania Państwa Danych osobowych; w takim przypadku, Eurospiner wskaże na Państwa żądanie takie Dane osobowe, a ich przetwarzanie może zostać ograniczone tylko i wyłącznie do określonych celów,
 5. przenoszenia Danych osobowych; pod pewnymi warunkami macie Państwo prawo otrzymać w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie, nadającym się do odczytu maszynowego Dane osobowe Państwa dotyczące, przetwarzane przez Eurospiner oraz macie Państwo prawo przesłać te Dane osobowe innemu podmiotowi,
 6. wyrażenia sprzeciwu przetwarzania dotyczących Państwa Danych osobowych.

Informujemy o możliwości okresowej aktualizacji niniejszej Informacji zgodnie z obowiązującym prawem.

Ciasteczka (cookies)

Nasza firma stosuje pliki „cookies”. Informacje zbierane przy pomocy „cookies” pozwalają dostosowywać usługi i treści do indywidualnych potrzeb i preferencji Użytkowników, jak również służą do opracowywania ogólnych statystyk dotyczących korzystania przez Użytkowników ze strony internetowej. Wyłączenie w przeglądarce internetowej opcji pozwalającej na zapisywanie plików „cookies” zasadniczo nie uniemożliwia korzystania ze Sklepu, może jednak spowodować pewne utrudnienia.

Poniżej przedstawione zostały szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dla poszczególnych przeglądarek internetowych: